Přihlášení


Zapomenuté heslo

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AREDOVALE s.r.o.

IČ: 29412731, DIČ: CZ29412731, se sídlem Karla Engliše 3201/ 6
Praha 5 - Smíchov, 150 00, Česká republika

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.opto-shop.cz, který je provozován AREDOVALE s.r.o., IČ:29412731, DIČ: CZ29412731, se sídlem Karla Engliše 3201/ 6
Praha 5 - Smíchov, 150 00, Česká republika ,Zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 83289. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi AREDOVALE s.r.o., IČ:29412731, DIČ: CZ29412731, se sídlem Karla Engliše 3201/ 6 Praha 5 - Smíchov, 150 00, Česká republika ,Zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 83289.(dále jen„Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen„Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) AREDOVALE s.r.o., IČ:29412731, DIČ: CZ29412731, se sídlem Karla Engliše 3201/ 6 Praha 5 - Smíchov, 150 00, Česká republika ,Zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 83289.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

2.1.

Spotřebitelem je právnická i fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,oba v platném znění,jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

2.3

Zboží znamená zboží, které Prodávající aktuálně nabízí k prodeji zákazníkům. Konkrétní druh Zboží, jehož prodej je předmětem příslušného závazkového vztahu, je vždy přesně definován ve Smlouvě a / nebo v Objednávce.

2.4

Objednávka znamená objednávka Zboží, kterou zaslal Kupující Prodávajícímu v elektronické formě případně objednal telefonicky.

2.5

Smlouva je kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží a převést na něj vlastnické právo ke Zboží a závazek Kupujícího zaplatit za Zboží.

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č.101/2000Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka Potvrzení objednávky) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např.zasláním libovolné zprávy na email:info@opto-shop.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Kupující si upravuje osobní údaje dle potřeby sám na svém účtě v e-shopu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně osobních údajů a to na na email: info@opto-shop.cz.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém eshopu.

Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

  • dobírkou (platební kartou nebo hotově)
  • platebním přikazem na základě vystavené faktury (zboží bude odesláno po připsání peněz na účet Prodávajícího)

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a to v co nejkratším termínu. V běžných případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka.

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více Dodávkách. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Pokud v Objednávce nebude uveden požadovaný termín dodání Zboží, Zboží bude dodáno dle dostupnosti jednot-livých produktů a provozních možností Prodávajícího v co nejkratším termínu podle zvoleného druhu platby.

Pokud jste v objednávce zvolili / zvolil platbu dobírkou:

-zboží vám bude v co nejkratším možném termínu odesláno a platba bude při převzetí zboží.

Pokud jste v objednávce zvolili / zvolil platbu převodem: po připsání peněz na náš účet, Vám bude zboží v co nejkratším možném termínu odesláno.

V případě výměny zboží ve lhůtě 30-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 30-ti dnů hradí náklady na poštovné Kupující.

V případě objednávky zboží v jakékoliv hodnotě nese náklady na dopravu a balné Prodávající.

Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je Způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné Zboží bude dodáno do expedičního místa Prodávajícího nebo po dohodě s Kupujícím do místa uvedeného v Objednávce. Dopravu do místa dodání v rámci České Republiky zajišťuje Prodávající. Cena dopravy je na celém území České republiky zdarma.

Zákazník je povinen zkontrolovat Zboží při jeho dodání a převzít ho jen když není poškozeno. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem protokol o škodě nebo Zboží odmítnout převzít. Mechanické poškození Zboží v neporušeném obalu je nutné nahlásit bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží. Pozdější reklamace tohoto charakteru nebudou akceptovány s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

7. Záruční doba

Prodávající odpovídá za vady, které má dodané Zboží při jeho převzetí Kupujícím, a za vady, které se vyskytnou po převzetí Zboží během záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet od data převzetí Zboží Kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady je záruční doba 24 měsíců, Prodávající však neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí Zboží Kupujícím v důsledku neodborné manipulace se Zbožím, v důsledku používání Zboží v rozporu s obvyklým používáním Zboží, v důsledku používání Zboží pro jiný účel, než pro který je určen, v důsledku poškození způsobeného Kupujícím nebo jakoukoli třetí osobou a v důsledku případů vyšší moci (přírodní katastrofy apod.).

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech "a.)" a "b.)" má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.)právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

b.)právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

c.)právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace se nevztahují na případy:
  • vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
  • prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
  • na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
  • vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164Sb.,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který zatímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

10. Zasílání elektronických faktur

10.1.

Odběratel tímto dle § 26 odst. 3 Zákona č.. 235/2004 Sb.

o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů uděluje společnosti AREDOVALE s. r.o. souhlas k tomu, aby mu na dodané služby nebo zboží vystavovala faktury v elektronické podobě (dále jen elektronická faktura).

10.2.

Elektronická faktura je ve smyslu českého znění zákona ust. § 26 z.č. 235/2004 Sb. v platném znění daňovým dokladem.

10.3.

AREDOVALE s.r.o. se zavazuje poslat elektronickou fakturu odběrateli prostřednictvím elektronické pošty, a to na jeho e-mailovou adresu, kterou poskytl při registraci, a je uvedena v Souhlasu (dále jen e-mailová adresa).

10.4.

Odběratel je povinen neprodleně informovat AREDOVALE s.r.o. , o jakýchkoli změnách, které by mohly mít vliv na doručování elektronických faktur podle těchto podmínek, zejména o změně e-mailové adresy.

10.5.

Odvolat tento Souhlas může odběratel písemným oznámením, doručeným na email: info@opto-shop.cz

10.6.

Odběratel prohlašuje, že má výlučný přístup k e-mailové adrese uvedené v Souhlase AREDOVALE s. r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku úniku dat z poštovní schránky přiražené k e-mailové adrese odběratele nebo v důsledku úniku dat z internetové aplikace odběratele.

10.7.

AREDOVALE s.r.o. neodpovídá za poškození dat nebo neúplné údaje v případě, že poškození nebo neúplnost údajů byly způsobené poruchou na komunikační trase při doručování elektronické faktury prostřednictvím internetové síťe AREDOVALE s.r.o. neodpovídá za škody z důvodu nekvalitního připojení odběratele z internetové síťe, z důvodu poruchy vzniklé na komunikační trase k odběrateli nebo v důsledku jakékoli jiné možnosti odběratele naváží příslušného spojení nebo přístup k internetu.

10.8.
V případě nedoručení elektronické faktury se odběratel zavazuje bez zbytečného odkladu informovat AREDOVALE s.r.o. o této skutečnosti prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu fakturace@opto-shop.cz

V případě nesplnění této oznamovací povinnosti odběratele není AREDOVALE s.r.o. povinna prokazovat odesílání TÉTO faktury a ta se považuje za doručenou.

10.9.

Souhlas se zasíláním elektronické faktury je neoddělitelnou součástí těchto podmínek (VOP).

11. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č.593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi, že v souladu s čl.23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost patřičného Městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP výlučnou pravomoc patřičného Městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.5.2013 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

ZELENÁ LINKA:                +420 800 722 227
Obchodní zástupci: ERIK ŠINO Mobil: + 421 905 946 919
e-mail: info@opto-shop.cz
e-mail: aredovale@aredovale.cz
 

Táto webová stránka používa cookies

Pre personalizáciu obsahu a reklám, pre poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti využíváme súbory cookie. Informácie o tom, ako náš web používáte, zdieľame so svojími partnermi pre sociálne média, inzercie a analýzy. Partneri tieto údaje môžo skombinovat s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používáte ich služby. V prípade Vášho súhlasu prosím pokračujte pri prehliadaní webovej stránky a stačte OK.
Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.(Viac informácií)

OK

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.opto-shop.cz